ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 27-06-2014

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 27-06-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 24-06-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника"

Документация за участие    |