ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 24-01-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на експертна оценка за определяне на месечна наемна цена за условно обособени части от поземлени имоти частна държавна собственост, горска територия"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 21-01-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2012-2013г."

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 04-01-2013

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина

Документация за участие    |