ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Конкурс в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2012

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността по чл. 10, ал. 1, т. 20 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни

Документация за участие    |    


Съобщение от ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 14-11-2012

Определяне на количества дървесина за добив и продажба от Годишен план за 2013 г., които ще бъдат предложени на процедури с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка

Дата на публикуване на обявата: 25-10-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |