ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Широка лъка


Контакти :

с.Широка лъка
ул."Перелик" №1
обл.Смолян
общ.Смолян
телефон: 03030/22-84,22-82,22-81
факс : 03030/22-80
e-mail :
dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (69)

Дата на публикуване на обявата: 20-07-2016

Заповед №69 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1615с.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Широка лъка (65-66)

Дата на публикуване на обявата: 19-07-2016

Заповеди №65-66 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1617, 1618с.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |